การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวนั้นโดยทั่วไปมี 4 วิธี

 1. การเพาะเมล็ด หมายถึง การขยายพันธุ์พืชโดยการนำเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก แล้วมาปลูกไว้ในพื้นที่ที่เตรียมไว้    ได้แก่
1) การหว่านเมล็ดลงในแปลงปลูก เช่น ผักกาดหัว ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี เป็นต้น
2) การเพาะเมล็ดลงในถุงหรือกระถางก่อนนำไปปลูกในแปลง เช่น มะเขือเทศ พริกหยวก มะเขือเปราะ เป็นต้น
3) การหยอดเมล็ดลงในหลุม เช่น บวบ มะระ ข้าวโพด ถั่วต่างๆ เป็นต้น
2. การแบ่งและแยกส่วนต่างๆ ของพืช หมายถึง การนำเอาส่วนที่เป็นหัว หน่ออ่อน หรือต้นอ่อนของพืชมาปลูก ซึ่งผักสวนครัวที่เหมาะแก่การขยายพันธุ์วิธีนี้ เช่น กระเทียม หอม กระชาย ขิง ข่า เป็นต้น
3. การตอน หมายถึง การทำให้กิ่งของพืชออกรากขึ้นมาในขณะที่กิ่งยังติดกับต้นเดิม และเมื่อกิ่งมีรากมากและแข็งแรงดีก็จะตัดมาปลูกเป็นพืชต้นใหม่ ผักสวนครัวที่เหมาะต่อการขยายพันธุ์วิธีนี้ เช่น มะกรูด มะนาว
4. การปักชำ หมายถึง การใช้ส่วนต่างๆ ของพืช ปักชำลงไปในที่ที่เตรียมไว้ ซึ่งส่วนของพืชเหล่านั้นก็จะเจริญงอกงามต่อไป ผักสวนครัวที่เหมาะต่อการขยายพันธุ์วิธีนี้ เช่น ชะอม ชะพลู สะระแหน่ เป็นต้น